Search

אם אפשר להשמיט מילה, השמיטו אותה מידג'ורג' אורוול (1984, חוות החיות) היה מוטרד ממצבה של השפה האנגלית, וכך כתב: השפה הופכת להיות מטושטשת ועמומה משום שמחשבותינו עמומות, ורישולה של השפה מביא אותנו לחשוב ברישול.... ולכן, שפה מדויקת, בהירה וצלולה, רק תיטיב עם מחשבותינו ודרך הכתיבה שלנו. (הכל בתרגום חופשי) ובעקבות זאת, כתב אורוול מעין מדריך לכתיבה בהירה. והנה אחד הכללים, שהיה נר לרגליה של תמ"א אחת: ''אם אפשר להשמיט מילה, השמיטו אותה מיד''. וכך היה, ובהתלהבות רבה. והתמ"א דקיקה, בהירה, וקלה....


+972 26710841

7 Shim'on St
Jerusalem,
Israel

Copyright © 2018 Kaplan Planners Ltd. All rights reserved 

Web Design By Nadav Hurvitz